Onderwijsrecht

ONDERWIJSRECHT

Bestuurders, werknemers, ouders en leerlingen van de Nederlandse scholen krijgen - in weerwil van alle politieke bedoelingen om zaken eenvoudiger te maken - steeds vaker te maken met besluiten, regelingen en procedures waarbij gespecialieerde juridische ondersteuning bij gewenst is. Vondelkwartier Juristen is hiervoor bij uitstek het aangewezen bureau.

Met tientallen jaren ervaring op collectief niveau (overleg met ministerie van OCW, lidmaatschap onderhandelingsdelegatie CAO Primair Onderwijs en CAO voortgezet onderwijs, het voeren van decentraal georganiseerd overleg met vakcentrales) en individueel niveau (rechtsbijstand voor werkgevers, werknemers, ouders, medezeggenschapsorganen).


Onze juristen staan u graag bij met advies, het beoordelen van besluiten, regelingen, reglementen en statuten en waar nodig met het voeren van procedures.

RUIM EEN KWART EEUW GESPECIALISEERDE ERVARING

U kunt bij ons ondermeer terecht voor advies, ondersteuning en procedures inzake:


 • BEEINDIGING DIENSTVERBAND
 • KLACHTPROCEDURES
 • HET STICHTEN, OPHEFFEN EN FUSEREN VAN SCHOLEN/LOCATIES
 • ONDERWIJSHUISVESTING
 • REORGANISATIES
 • MEDEZEGGENSCHAP (WMS)
 • TOELATEN, WEIGEREN, SCHORSEN EN VERWIJDEREN VAN LEERLINGEN
 • AANSPRAKELIJKHEIDSKWESTIES
 • OUDERBIJDRAGEN
 • LEERLINGENVERVOER
 • GEBREKKIGE ZORG VOOR EEN LEERLING