Nieuws maart 2022

MODERNISERING PARTICIPATIEFONDS


Maart 2022


Het Participatiefonds (Pf) is bezig met het hervormen en verbeteren van de dienstverlening. Deze modernisering Pf gaat in op 1 augustus 2022.

Doel is minder romslomp bij de vergoeding van de uitkeringskosten, en ook minder werkloosheidskosten voor de hele sector primair onderwijs. Deze zijn de laatste jaren gestegen tot 249 miljoen in 2018. En dat betekent een hoge premie voor alle scholen.


Er komt een nieuwe vergoedingssystematiek. Standaard betaalt ieder schoolbestuur een eigen bijdrage van 50% en wordt 50% vergoed vanuit het fonds. Dit geldt bij elk ontslag (einde dienstverband) dat tot werkloosheidskosten leidt. Een schoolbestuur hoeft hier verder geen vergoedingsverzoek voor in te dienen.


Voldoet het ontslag aan een van de beëindigingsgronden in het reglement en voldoet het schoolbestuur aan de inspanningsverplichting om het ontslag te voorkomen, dan kan de werkgever een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen tot 10%.


Deze nieuwe systematiek gat 1 augustus 2022 in. Voor gevallen waarbij de laatste dag van de arbeidsovereenkomst op of voor 31 juli 2022 valt, geldt het Reglement Pf 2021-2022. En ligt de laatste dag van de arbeidsovereenkomst op of na 1 augustus 2022, dan is het gemoderniseerde Reglement Pf vanaf 1-8-2022 van toepassing.


Straks komt een schoolbestuur in zeven gevallen in aanmerking voor een verlaging van de eigen bijdrage van 50% naar 10%, en wel  bij werkloosheidskosten die ontstaan door einde arbeidsovereenkomst:

  1. wegens bedrijfseconomische reden via UWV
  2. wegens bedrijfseconomische reden via vaststellingsovereenkomst
  3. wegens langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (via UWV)
  4. via (kanton)rechter op tegenspraak
  5. tijdelijk contract voor vervanging
  6. tijdelijk contract van zij-instromer
  7. participatiebaan


In uitzonderlijke gevallen kunnen er bij ontslag op verzoek van de werknemer werkloosheidskosten ontstaan. Deze grond is een uitzondering, want deze komt voor 100% vergoeding in aanmerking.


In alle andere gevallen geldt de standaard eigen bijdrage van 50% en een vergoeding door het Pf van 50%. Bijvoorbeeld bij een vaststellingsovereenkomst zonder bedrijfseconomische gronden. En bij het aflopen van tijdelijke contracten anders dan voor vervanging. De werkgever hoeft in deze gevallen niets te doen, dus ook geen verzoeken in te dienen of documenten aan te leveren. Ook als een verzoek tot verlaging van de eigen bijdrage wordt afgewezen door het Pf omdat het niet voldoet aan de voorwaarden in het reglement, is de eigen bijdrage 50% en vergoedt het Pf 50% van de werkloosheidskosten.

 


#Inspanningsverplichting voor verlagen eigen bijdrage

Bij bepaalde beëindigingsgronden is er nog een voorwaarde voor verlaging van de eigen bijdrage. De werkgever moet aantonen aan de inspanningsverplichting te voldoen. Dat wil zeggen dat werkgever en werknemer in de periode voorafgaand aan het ontslag van-werk-naar-werk-activiteiten ondernomen hebben en dat daar een vastgesteld bedrag in geïnvesteerd is. In situaties waarbij de laatste contractdag in augustus 2022 ligt, moet er dus in april 2022 al begonnen worden met de activiteiten die nodig zijn om aan de inspanningsverplichting te voldoen.